Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
II SA/Wa 550/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Rektora Politechniki (...) z dnia (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (słownie sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Rektora Politechniki (...) z dnia (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów zaocznych studiów drugiego stopnia, na kierunku Inżynieria (...) na Wydziale (...) Politechniki (...).

W treści pisma z dnia (...) lutego 2020 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 ustawy).

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, zauważyć należy, że skarżąca w treści pisma z dnia (...) lutego 2020 r. oświadczyła, że cofnęła skargę w niniejszej sprawie.

Wskazane cofnięcie skargi jest w ocenie Sądu dopuszczalne, nie zmierza bowiem do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Oświadczenie powyższe nie budzi również wątpliwości Sądu co do swej treści. Z tego względu, mając na uwadze obowiązującą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zasadę dyspozycyjności, cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.