Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2004 r.
II SA/Wa 503/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sędziowie WSA: Anna Mierzejewska (spr.), Asesor Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi Z. P. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Minister Obrony Narodowej postanowieniem nr (...) z dnia (...) lipca 2003 r., na podstawie art. 141 § 2 w związku z art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku (...) Z. P. z dnia 30 czerwca 2003 r. o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r., stwierdził uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r. w przedmiocie uchylenia postanowienia Dowódcy Marynarki Wojennej nr (...)z dnia (...)lutego 2002 r. oraz utrzymującego je w mocy postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2002 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zwalniającej (...). Z.P. ze służby kandydackiej w Akademii Marynarki Wojennej.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Minister Obrony Narodowej postanowieniem nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r. uchylił jako bezprzedmiotowe postanowienie Dowódcy Marynarki Wojennej nr (...) z dnia (...) lutego 2002 r. oraz utrzymujące je w mocy postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2002 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zwalniającej (...). Z.P. ze służby kandydackiej w Akademii Marynarki Wojennej.

Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone zainteresowanemu w dniu 26 lutego 2003 r. Zgodnie z zawartym w postanowieniu pouczeniem (...). Z.P. przysługiwało prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Termin ten upłynął w dniu 5 marca 2003 r. i wobec powyższego organ stwierdził uchybienie terminu.

W piśmie z dnia 9 stycznia 2004 r. Z.P. złożył wniosek o przywrócenie uchybionego terminu i wniesienia odwołania na decyzję administracyjną.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że w swojej ocenie nie uchybił terminu, ponieważ czekał na zakończenie innego postępowania administracyjnego, dotyczącego innej decyzji.

Minister Obrony Narodowej postanowieniem nr (...) z dnia (...) lutego 2004 r., na podstawie art. 58 § 1 i 2 oraz art. 59 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpoznaniu wniosku (...) Z. P. z dnia 9 stycznia 2004 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r., odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r., dotyczącego uchylenia postanowienia Dowódcy Marynarki Wojennej nr (...) z dnia (...) lutego 2002 r. oraz utrzymującego je w mocy postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2002 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zwalniającej (...) Z. P. ze służby kandydackiej w Akademii Marynarki Wojennej.

W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, że postanowieniem nr (...) z dnia (...) lipca 2003 r. Minister Obrony Narodowej stwierdził uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia(...)lutego 2003 r.

W dniu 9 stycznia 2004 r. Z. P. wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz jednocześnie złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 i 2 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

W przedmiotowej sprawie termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r. upłynął w dniu 5 marca 2003 r., a (...). Z. P. nie wykazał, że uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych.

Postanowienie Ministra Obrony Narodowej stało się przedmiotem skargi wniesionej przez Z. P.do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący podnosi, że orzeczenie zostało wydane z naruszeniem art. 227 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Minister Obrony Narodowej podtrzymał argumenty przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia i wnosił o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 art. 1 powołanej ustawy, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych kryteriów stwierdzić należy, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i podlega oddaleniu.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia jest art. 58 § 1 i 2, oraz art. 59 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.p.a. - w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, natomiast zgodnie z treścią § 2 cytowanego przepisu, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Przytoczony przepis dotyczy sytuacji, gdy dana czynność nie została dokonana w wyznaczonym terminie i osoba zainteresowana występuje do organu administracji o przywrócenie terminu.

Podkreślić należy, że zasadą jest, iż termin ustawowy nie może być przedłużony przez organ administracji.

Podstawową przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy zainteresowanego podmiotu w zachowaniu terminu.

O braku winy zainteresowanego podmiotu w zachowaniu terminu można mówić jedynie wówczas, gdy zainteresowany działał z najwyższą starannością, jednakże dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej.

Z akt administracyjnych wynika, że postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r., uchylające jako bezprzedmiotowe postanowienie Dowódcy Marynarki Wojennej nr (...) z dnia (...) lutego 2002 r. oraz utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2002 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zwalniającej (...) Z. P. ze służby kandydackiej w Akademii Marynarki Wojennej, zostało doręczone w dniu 26 lutego 2003 r. Zgodnie z zawartym w postanowieniu pouczeniem skarżącemu przysługiwało prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Termin ten upłynął w dniu 5 marca 2003 r.

W dniu 30 czerwca 2003 r. (...). Z. P. wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ponowne rozpatrzenie postanowienia nr(...)z dnia (...) lutego 2003 r.

Postanowieniem nr (...) z dnia (...) lipca 2003 r., Minister Obrony Narodowej stwierdził uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lutego 2003 r.

W dniu 9 stycznia 2004 r. Z. P. wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz jednocześnie złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie postanowienia Ministra Obrony narodowej nr(...) z dnia (...) lutego 2003 r.

Wskazać należy, że (...) Z.P. nie wykazał, że uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych.

Skarżący został prawidłowo pouczony o terminie do złożenia środka zaskarżenia.

Ponadto § 2 art. 58 k.p.a. nakazuje złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, czego skarżący również nie dokonał.

Wobec przytoczonych wyżej okoliczności odmowa przywrócenia terminu przez organ była zgodna z obowiązującym prawem.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.