Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2004 r.
II SA/Wa 500/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2004 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Ministra Kultury z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Minister Kultury decyzją z dnia (...) września 2003 r. nr (...) wydaną na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) odmówił Pani J.K. nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. W uzasadnieniu podał, że komisja kwalifikacyjna powołana jego decyzją z dnia (...) lipca 2003 r. nr (...), po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji, stwierdziła, że wnioskodawczyni nie spełnia wymagań do uzyskania uprawnień nauczyciela dyplomowanego. Dotyczy to zwłaszcza wymagań dotyczących opracowania i wdrożenia programów na rzecz doskonalenia pracy własnej oraz podwyższenia jakości pracy szkoły, a także umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. Komisja podkreśliła także niewystarczające spełnienie przez wnioskodawczynię wymagań określonych w § 5 ust. 2 p-kty 3 a, b, c w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. - w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. Nr 70, poz. 825). Komisja kwalifikacyjna, po dokonaniu analizy dokumentacji dostarczonej przez p. J.K., przyznała jej łącznie 29 punktów na 50 możliwych. Jest to wynik niepozwalający na nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z postanowieniami powołanego wyżej rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.

W odwołaniu od tej decyzji J.K. domagała się ponownego rozpoznania jej wniosku w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, a w uzasadnieniu podniosła, że komisja kwalifikacyjna błędnie ustaliła, że nie spełnia ona wymagań uzasadniających przyznanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Minister Kultury ponownie rozpoznając wniosek p. J.K., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., postanowił utrzymać w mocy swoją poprzednią decyzję, a w uzasadnieniu podał, że nie stwierdził uchybień formalno-prawnych w postępowaniu komisji kwalifikacyjnej. Zarzuty podnoszone w odwołaniu, odnoszą się wyłącznie do merytorycznej oceny dokumentacji wnioskodawczyni, dokonanej przez członków komisji kwalifikacyjnej, a więc nie podlegają rozpatrzeniu w trybie odwoławczym.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie p. J. K. wniosła o uchylenie zaskarżonych decyzji Ministra Kultury podnosząc w uzasadnieniu skargi, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem jej wniosku w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sprawa niniejsza została rozpoznana w trybie uproszczonym, na podstawie art. 119 ust. 2 - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej.

Innymi słowy sąd administracyjny nie osądza co do istoty sprawy w zakresie danego przypadku, lecz jedynie kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w tym postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Rozpatrując skargę p. J. K. pod tym kątem Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą materialnoprawną odmowy nadania p. J. K.stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowił przepis art. 9 ust. 1 powołanej ustawy Karta Nauczyciela. Treść tego przepisu określa przesłanki, które muszą być spełnione, aby organ mógł nadać nauczycielowi stopień nauczyciela dyplomowanego, m.in. - uzyskanie przez nauczyciela akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

W niniejszej sprawie, Minister Kultury wyjaśnił w uzasadnieniu swoich decyzji, że ta przesłanka nie została spełniona, bowiem komisja kwalifikacyjna po przeprowadzeniu głosowania przez każdego z członków komisji (w skali punktowej od 0 do 10 dla każdego członka komisji) stwierdziła, że p. J. K., nie spełnia wymagań uzasadniających przyznanie jej awansu zawodowego nauczyciela, na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 151 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.