Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2004 r.
II SA/Wa 499/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Ministra Kultury z dnia (...) września 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków odwoławczych należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie. Stąd też w sprawie, w której naczelny organ administracji państwowej wydaje decyzję w pierwszej instancji w postępowaniu określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 § 3 k.p.a.

Jak wynika z analizy akt sprawy, skarżąca po wydaniu zaskarżonej decyzji skorzystała z tego prawa, lecz przed rozstrzygnięciem drugoinstancyjnym złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.