Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2004 r.
II SA/Wa 49/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.S. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska postanawia: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący swoim pismem z dnia 10 września 2004 r. wniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cofnął skargę powołując jako podstawę cofnięcia skargi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W myśl postanowień art. 60 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oznacza to, że sąd może odmówić uwzględnienia żądania skarżącego wtedy, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem ważności zaskarżonego aktu lub stanowiące przyczynę wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej.

W przedmiotowej sprawie wymienione przesłanki nie zachodzą, można więc uznać, że skarżący skutecznie cofnął skargę.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 cytowanej ustawy, orzekł jak w postanowieniu.