Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826741

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
II SA/Wa 487/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

M. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej przyznania pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego.

W skierowanym do Sądu piśmie z dnia 21 września 2015 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę w niniejszej sprawie. Skarżąca stwierdziła, że w dniu (...) marca 2015 r. organ wydał decyzję nr (...), która jest w całości zgodna z jej roszczeniami dotyczącymi pomocy finansowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, zauważyć należy, że skarżąca w piśmie z dnia 21 września 2015 r. oświadczyła, że cofa skargę w niniejszej sprawie.

Wskazane cofnięcie skargi jest, w ocenie Sądu, dopuszczalne, nie zmierza bowiem do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Oświadczenie skarżącej nie budzi przy tym wątpliwości co do swej treści. Z tego względu, mając na uwadze obowiązującą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zasadę dyspozycyjności, cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.