Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2004 r.
II SA/Wa 474/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sędziowie WSA: Adam Lipiński, Bronisław Szydło (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi D.O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2004 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia (...) lutego 2004 r. znak: (...) utrzymał w mocy swoją poprzednią decyzję z dnia (...) grudnia 2003 r., znak: (...) r. odmawiającą przyznania p. D. O. świadczenia w drodze wyjątku - renty rodzinnej dla jej małoletniego dziecka, po zmarłym ojcu. W uzasadnieniu podał, że niespełnione zostały przesłanki wymienione w art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) uzasadniające przyznanie świadczenia w drodze wyjątku.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie D. O. podniosła, że ojciec jej dziecka był osobą samotną i chorą, życiowo nieporadną i na skutek śmiertelnej, wyniszczającej choroby nie był w stanie podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia. Zdaniem skarżącej, jego ciężka choroba byłą okolicznością szczególną, na skutek której nie nabył on uprawnień do świadczenia ustawowego. Na tej podstawie wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z dnia (...) grudnia 2003 r. znak: (...).

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi wnosił o oddalenie skargi a w uzasadnieniu powołał się na dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 powołanej ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przyznanie świadczenia w drodze wyjątku jest możliwe, gdy zostały spełnione łącznie - przez wnioskodawcę - następujące warunki:

” jest lub był osobą ubezpieczoną

” nie spełnia warunków ustawowych do uzyskania świadczeń wskutek szczególnych okoliczności,

” nie może podjąć pracy zarobkowej z uwagi na zły stan zdrowia lub wiek,

” nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Niespełnienie nawet jednego z wymienionych warunków wyklucza możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

W rozpoznawanej sprawie Prezes ZUS prawidłowo ustalił, że 45-letni ojciec dziecka skarżącej legitymował się łącznie okresem ubezpieczenia 3 lata i 5 miesięcy, z licznymi przerwami w zatrudnieniu. Podniesione w skardze zarzuty, że w ostatnim okresie życia ojciec dziecka przebywał w szpitalu z powodu choroby, nie stanowi wyjaśnienia dla tak krótkiego okresu ubezpieczenia.

Bez znaczenia dla oceny uprawnień skarżącej do przyznania prawa do świadczenia w drodze wyjątku, jest jej obecna trudna sytuacja materialna, bowiem taka przesłanka nie stanowi wystarczającej podstawy do przyznania świadczenia.

Mając na uwadze, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargę D.O. oddalił.