Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2005 r.
II SA/Wa 464/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec.

Sędziowie WSA: Ewa Kwiecińska (spr.), Asesor Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. C. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 31 grudnia 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w W., informujący o śmierci w dniu (...) lipca 2004 r. B. C.

Odpis aktu zgonu nadesłany został przez G. C. - żonę skarżącego. G. C. podniosła, iż jej zdaniem, wraz z małoletnimi: D. C. i O. P. C. wstąpili w toczącym się postępowaniu w prawa skarżącego, jako jego spadkobiercy. G. C. przedstawiła też postanowienie Sądu Rejonowego w W. Wydział I Cywilny z dnia (...) lipca 2004 r., sygn. akt (...), stwierdzające, że spadek po B. M. C., na podstawie ustawy nabyli: żona G. C., córka D. C. i syn O. P. C., po 1/3 części.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd administracyjny umarza postępowanie w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania. Świadczenie w drodze wyjątku uregulowane w art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), o które ubiegał się B. C., jest uprawnieniem o charakterze osobistym, któremu nie można przypisać cech zbywalnych lub dziedzicznych, wygasa ono w razie śmierci osoby uprawnionej. Nie można też uznać, iż wynik postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy interesu prawnego osób, które zgłosiły udział w sprawie.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a., należało postanowić jak w sentencji.