Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 456/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA del. Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. D. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca pismem z dnia 18 maja 2004 r. wniesionym za pośrednictwem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cofnęła skargę.

W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)

orzekł jak w postanowieniu.