Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2004 r.
II SA/Wa 453/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Pani K. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2004 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 6 lutego 2004 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji w aktach postępowania administracyjnego). Natomiast skarga została złożona (...) Urzędzie Wojewódzkim Delegaturze- Placówce Zamiejscowej w P. osobiście przez skarżącą w dniu 9 marca 2004 r. (dowód - odpis skargi i pismo Kierownika Oddziału Biura Dyrektora Generalnego D. R.) Zestawiając datę doręczenia decyzji z datą wniesienia skargi, stosownie do treści art. 53 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu (ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 8 marca 2004 r.).

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.