Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
II SA/Wa 425/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA J. Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa W. S.A. na postanowienie Inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153,poz. 1270) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia,jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.Podobny warunek zawierał art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (DzU. nr 74,poz. 368 ze zm.). Niewyczerpanie tego środka skutkuje odrzuceniem skargi.

Przedmiotem skargi Przedsiębiorstwa W. SA jest postanowienie Inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...). Od postanowienia tego skarżącemu przysługiwało zażalenie. Dopiero na postanowienie wydane po rozpatrzeniu tego środka zaskarżenia dopuszczalna była skarga sądowa.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł,na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w związku z art. 52 § 1i § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz. 1270), jak w sentencji.

Informacyjne należy dodać że skarga na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy (...) z (...) stycznia 2004 r. nr (...), utrzymujące w mocy powyższe postanowienie Inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w (...), zostanie rozpoznana w sprawie sygn. akt IISA 426/04.