Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2004 r.
II SA/Wa 422/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W dniu (...) czerwca 2004 r. Dowódca Wojsk Lądowych wydał decyzję nr (...)

na podst. art. 54 § 3, która została doręczona skarżącemu w dniu 14 lipca 2004 r.

Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.