Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 410/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. J. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U.Nr 153, poz. 1270) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do art. 53 § 1 powołanej ustawy termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone w dniu 19 stycznia 2004 r. Skargę na ten akt W. J. nadał w urzędzie pocztowym w dniu 25 lutego 2004 r., a zatem po upływie wskazanego terminu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), orzekł jak w sentencji.