Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2004 r.
II SA/Wa 41/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie określenia statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Z. P. został pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. został pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. (doręczone w dniu 2 lutego 2004 r.) wezwany do uzupełnienia skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, a w szczególności do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie jej daty, numeru i przedmiotu zaskarżonego aktu oraz oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy.

Skarżący nie dopełnił obowiązku wynikającego z ww. wezwania. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.