Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 409/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym skargi S. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należyty wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wymaganego wpisu i poinformowany o skutkach jego nieuiszczenia, mimo prawidłowego zawiadomienia doręczonego w dniu 27 kwietnia 2004 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) i upływu wyznaczonego terminu, nie wykonał zobowiązania.

Stąd na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu.