Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2004 r.
II SA/Wa 406/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na pismo Komendy Głównej Policji z dnia (...) kwietnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na raporty skarżącego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W. K. złożył skargę z dnia 29 grudnia 2003 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego na pismo Komendy Głównej Policji - Biuro (...) z dnia (...) kwietnia 2003 r. nr (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W związku ze zmianą struktury sądownictwa administracyjnego, na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Zgodnie z art. 13 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652), do rozpoznania niniejszej sprawy właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zgodnie z treścią ust. 1 § 2 powołanej ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to w dacie jej wydania.

Sąd na podstawie art. 58 § 1 ust. 6 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę p. W. K., bowiem w świetle postanowień art. 3 § 2 tej ustawy, na powołane pismo Komendy Głównej Policji - Biuro (...) z dnia (...) kwietnia 2003 r. nr (...), skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

Z powyższych względów sąd postanowił, jak w sentencji.