Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826740

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 404/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi małoletnich D. i A. T. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego B. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia odmówić przyznania adwokatowi M. B. wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r., sygn. II SA/Wa 404/15 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Na tej podstawie po wystąpieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) na pełnomocnika małoletnich D. i A. T. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego B. W., została wyznaczona adwokat M. B.

Na rozprawie w dniu 2 września 2015 r. aplikant adwokacki E. N. działająca z upoważnienia adwokat M. B. wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Podstawą prawną orzeczenia o wysokości wynagrodzenia należnego pełnomocnikowi z urzędu jest art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. oraz normy przepisów wykonawczych właściwych dla danej korporacji zawodowej pełnomocników, które określają sposób wyliczenia wynagrodzenia. Kwestię wynagrodzenia należnego adwokatom reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.). Wśród norm zawartych w przywołanym akcie znajduje się § 20, który określa obligatoryjną treść wniosku o przyznanie wynagrodzenia. Stanowi on, że wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

W niniejszej sprawie wniosek aplikanta adwokackiego E. N. działającej z upoważnienia adwokata M. B. nie jest wystarczający - kompletny w kontekście zacytowanego przepisu, bowiem wnioskodawca nie zawarł we wniosku oświadczenia, z którego wynikałoby, że koszty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności należy stwierdzić, iż przedmiotowy wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, nie zasługuje na uwzględnienie.

Dlatego na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.