Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001844

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2018 r.
II SA/Wa 396/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska, Sędziowie WSA Adam Lipiński, Andrzej Góraj (spr.), Protokolant spec. Monika Gieroń, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2018 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr (...) w B. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.