Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2004 r.
II SA/Wa 365/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Adam Lipiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi S.P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. P. jest nauczycielem w Ośrodku Socjoterapii w K. Pracę pedagogiczną w szkole wykonywał od 1969 r. do 1990 r., a następnie o dnia (...) września 2000 r. w niepełnym wymiarze zajęć. W dniu 5 kwietnia 2000 r. nie był zatrudniony w szkole. W dniu (...) maja 1969 r. ukończył studium nauczycielskie, a w dniu (...) lipca 1982 r. uzyskał dyplom magistra historii na Uniwersytecie (...) w P.

W dniu 4 grudnia 2002 r. S.P. złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zwolnienie z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 7a ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu odmówił nadania stopnia nauczyciela mianowanego z powodu niespełnienia warunku zatrudnienia w szkole w dniu 5 kwietnia 2000 r.

S.P. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia (...) stycznia 2004 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że z kompetencji przewidzianej w art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw może skorzystać jedynie w odniesieniu do tych nauczycieli, którzy w dniu 5 kwietnia 2000 r. spełniają warunki określone w tym przepisie oraz w art. 10 ust. 2 pkt 1-5 i 7 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r.. S. P. warunków tych nie spełnia, gdyż w dniu 5 kwietnia 2000 r. nie był zatrudniony w szkole.

Od powyższej decyzji S.P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazywał, że organ prowadzący Ośrodek Socjoterapii w K. podjął decyzje o likwidacji tej placówki, co uniemożliwiło mu uzyskanie stażu. Podnosił nadto, iż nikt nie zatrudniłby go w szkole wiosną 2000 r., albowiem w takich wypadkach podejmuje się pracę z nowym rokiem szkolnym, co też uczynił podejmując zatrudnienie w szkole z dniem (...) września 2000 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu wnosił o oddalenie skargi, przytaczając poprzednio przywołane argumenty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona, czyli w tej sprawie - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Natomiast zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania.

W ocenie Sądu skarga nie jest zasadna.

Organ administracji prawidłowo rozpatrzył sprawę i prawidłowo zastosował wskazane w decyzjach przepisy prawa. Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa w tym względzie.

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 ze zm.), minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r., po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zwolnić z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadać stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionemu w szkole nauczycielowi, który w dniu 5 kwietnia 2000 r. był zatrudniony w szkole w wymiarze nie niższym niż - obowiązkowego wymiaru zajęć oraz spełniał obowiązujące w tym dniu (5 kwietnia 2000 r.) warunki wymagane do zatrudnienia na podstawie mianowania określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r. Przywołane wyżej przepisy Karty Nauczyciela stanowią, że stosunek pracy z nauczycielem był nawiązywany na podstawie mianowania, jeżeli nauczyciel spełniał następujące warunki: 1) posiadał obywatelstwo polskie, 2) posiadał pełną zdolność do czynności prawnych, 3) korzystał z praw publicznych, 4) nie toczyło się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, 5) posiadał wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, 6) bezpośredni przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć co najmniej przez 3 lata i w tym okresie uzyskał dwie oceny co najmniej wyróżniające, na zasadach i w trybie określonym w art. 6a lub bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkolę w pełnym wymiarze zajęć przez 4 lata i na koniec czwartego roku pracy uzyskał co najmniej ocenę dobrą albo bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie jako nauczyciel akademicki pracę dydaktyczną w szkole wyższej co najmniej przez 3 lata i uzyskał ocenę pozytywną w tym zakresie.

Skarżący w dniu 5 kwietnia 2000 r. nie był zatrudniony w szkole. Warunek ten jest jednym z niezbędnych i podstawowych przesłanek, które musi spełniać nauczyciel, aby Minister Edukacji Narodowej mógł zastosować przepis art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw umożliwiający zwolnienie nauczyciela z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadanie mu stopnia nauczyciela mianowanego. Tego podstawowego warunku S. P. nie spełniał.

Dlatego też decyzje organu są słuszne.

Przepisy prawa uniemożliwiają skorzystanie przez skarżącego z dobrodziejstwa art. 7a ust. 1 pkt 3. Podkreślić tu należy szczególny charakter tego przepisu. Aby w pełni można było skorzystać z dobrodziejstw jego treści, poza spełnieniem przez nauczyciela wszystkich wyżej określonych wymogów formalnych, w danej sprawie powinny nadto zachodzić szczególnie uzasadnione przypadki, dla których Minister Edukacji Narodowej i Sportu może zwolnić danego nauczyciela z odbycia stażu, zwolnić z postępowania egzaminacyjnego i nadać mu stopień nauczyciela mianowanego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 132 i art. 151 przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.