Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 357/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Artykuł 47 § 1 p.p.s.a. nakłada na stronę, która wnosi pismo w postępowaniu sądowym obowiązek dołączenia jego odpisu.

W przedmiotowej sprawie, mając na względzie przytoczone wyżej przepisy, pismem z dnia 31 marca 2004 r. (doręczonego w dniu 2 kwietnia 2004 r.) Sąd wezwał skarżącego do nadesłania odpisu skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo powyższego, do dnia dzisiejszego nie wykonano polecenia Sądu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.