Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2004 r.
II SA/Wa 356/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sędziowie WSA: Ewa Kwiecińska (spr.) Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na w dniu 14 grudnia 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z akt sprawy, mimo braku dowodu doręczenia zaskarżonej decyzji, jednoznacznie wynika, że decyzja ta została doręczona skarżącej najpóźniej w dniu 20 stycznia 2004 r. W tym dniu strona sporządziła bowiem pismo, które nazwała "odwołaniem od decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...)grudnia 2003 r." i nadała je w polskim urzędzie pocztowym w dniu 29 stycznia 2004 r. (dowód: pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. wraz z kopertą w aktach postępowania administracyjnego).

Natomiast skarga została wniesiona w dniu 2 marca 2004 r. (dowód: koperta z datą dzienną polskiego urzędu pocztowego w aktach). Zestawiając datę doręczenia decyzji (tj. 20 stycznia 2004 r.) z datą wniesienia skargi, stosownie do treści art. 53 § 1 p.p.s.a., należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu, który upłynął z dniem 19 lutego 2004 r.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., należało postanowić jak w sentencji.