II SA/Wa 2508/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3209098

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2021 r. II SA/Wa 2508/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Joanna Kube (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 maja 2021 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta (...) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) października 2020 r. nr (...), na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta (...) nr (...) z dnia (...) sierpnia 2020 r.

Jak wynika z ustaleń organu, zarządzeniem nr (...) Prezydent Miasta (...), po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powierzył A. C. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C. na okres od dnia (...) września 2020 r. do dnia (...) sierpnia 2025 r.

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr (...) z dnia (...) stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół. Zarządzeniem nr (...) Prezydent Miasta (...) powołał komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, w tym na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...). Zarządzeniem nr (...) Prezydent Miasta (...) dokonał zmiany zarządzenia nr (...) w zakresie składu osobowego komisji konkursowej.

W dniu (...) lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi w C.

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie konkursu, wpłynęły w wyznaczonym terminie trzy oferty: A. W., A. K. (pełniącej funkcję dyrektora ww. szkoły) oraz A. C. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji Komisja stwierdziła, w zakresie dokumentacji przedłożonej przez A. K., wątpliwości dotyczące karty oceny pracy wydanej przez Centrum Szkoleniowe "(...)" w C.

Następnie Komisja, na podstawie § 4 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.), dalej: "rozporządzenie", podjęła stosunkiem głosów 9 "za" i 3 "wstrzymujących się" uchwałę nr (...) w sprawie odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego kandydatki na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C.

W § 1 tej uchwały wskazano, jako przyczynę odmowy dopuszczenia A. K. do konkursu, niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia. Pozostałe dwie osoby zostały na mocy uchwał nr (...) oraz nr (...) dopuszczone do postępowania konkursowego.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora - A. C.

Pismem z dnia (...) lutego 2020 r. Przewodniczący Komisji Konkursowej poinformował Prezydenta Miasta (...) o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C.

A. K. pismem z dnia (...) lutego 2020 r. złożyła wniosek do Przewodniczącego Komisji Konkursowej o wskazanie przyczyn odmowy dopuszczenia jej do postępowania konkursowego.

W odpowiedzi, pismem z dnia (...) marca 2020 r. Przewodniczący Komisji wskazał, że załączona do oferty kopia oceny pracy, wydana przez Liceum Ogólnokształcące "(...)", nie ma mocy prawnej, ponieważ A. K. pracę w tej placówce świadczyła na podstawie umowy zlecenia, a nie umowy o pracę. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), ocenie pracy nie podlegają nauczyciele świadczący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Następnie, w odpowiedzi na złożony przez A. K. w dniu (...) marca 2020 r. wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego, Prezydent Miasta (...) pismem z dnia (...) marca 2020 r. odmówił unieważnienia ww. postępowania konkursowego, podtrzymując stanowisko zawarte w piśmie Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia (...) marca 2020 r.

W rezultacie opisanych powyżej okoliczności, Prezydent Miasta (...) zarządzeniem nr (...) powierzył A. C. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C.

W dniu (...) września 2020 r. wpłynęło do Wojewody (...) pismo A. K. z dnia (...) września 2020 r. w sprawie podjęcia działań nadzorczych w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta (...) zarządzenia nr (...).

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia (...) września 2020 r. w sprawie zarządzenia nr (...), Prezydent Miasta (...) przesłał do Wojewody (...) pismo z dnia (...) września 2020 r., w którym podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wskazując, że jego zdaniem, ocenie pracy, zgodnie z Kartą Nauczyciela, nie podlegają nauczyciele świadczący pracę na podstawie umowy zlecenia, co oznacza, że Komisja Konkursowa prawidłowo odmówiła dopuszczenia do postępowania konkursowego A. K. co implikuje, że nie zaistniały podstawy do unieważnienia postępowania konkursowego, a tym samym zgodnie z prawem wydano zarządzenie nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

W ocenie Wojewody (...), zarządzenie nr (...) jest sprzeczne z prawem.

Stosownie do brzmienia § 4 ust. 1 rozporządzenia: Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

Natomiast § 4 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego jeżeli: oferta została złożona po terminie (pkt 1), oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu (pkt 2), z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu (pkt 3).

Z kolei § 8 ust. 2 rozporządzenia określa czynności organu prowadzącego po zakończeniu obrad komisji konkursowej i niezwłocznym powiadomieniu organu prowadzącego szkołę o wyniku tego postępowania: organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Jak wynika z treści § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia, ogłoszenie konkursu zawiera wskazanie wymaganych dokumentów w postaci: poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

Natomiast § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597, z późn. zm.), określa, że stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może sprawować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy.

Z analizy oferty przedłożonej przez A. K. wynika, że w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C. do niniejszej oferty załączyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy nr (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., wystawioną przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "(...)" w C. Z treści ww. karty oceny pracy wynika, że A. K. jako nauczyciel dyplomowany zajmowała w tej szkole stanowisko nauczyciela (...), a formą nawiązania stosunku pracy była umowa zlecenie. Z treści ww. karty oceny pracy wynika, że A. K. uzyskała ocenę wyróżniającą. Tym samym spełnione zostały wymogi wskazanych powyżej rozporządzeń (uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy - § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie wymagań, przedłożenie poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy - § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia).

Organ nadzoru zauważył, że karta oceny pracy z dnia (...) czerwca 2015 r. w sposób jednoznaczny powołuje się na treść art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela, formułując na jego podstawie stwierdzenie uogólniające - ocenę wyróżniającą. Karta oceny pracy zawiera również informację dotyczącą pouczenia o możliwości wniesienia odwołania (unormowanego w art. 6a ust. 8a Karty Nauczyciela). Dokument ten został zatem sporządzony przez dyrektora szkoły w trybie przewidzianym dla oceny pracy nauczyciela (art. 6a Karty Nauczyciela) i stanowi kartę oceny pracy, o jakiej mowa w art. 6a ust. 8a tej ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w zakresie statusu karty oceny pracy nauczyciela, sygn. akt III SA/GI 835/19, źródło: orzecznia.nsa.gov.pl).

Reasumując Wojewoda (...) stwierdził, że zarządzenie Prezydenta Miasta (...) nr (...) z dnia (...) sierpnia 2020 r., powierzające stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) A. C., jest sprzeczne z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia oraz narusza ten przepis w sposób istotny. Organ prowadzący był bowiem zobligowany do wydania w niniejszej sprawie zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu, a nie zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora. Tym samym zarządzenie nr (...) pozostaje również w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo oświatowe, dotyczącymi powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art. 63 ust. 1).

W ocenie Wojewody (...), jako organu nadzoru nad działalnością gminną, stanowisko Prezydenta Miasta (...), jakoby art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, w zakresie oceny pracy nauczyciela, miał zastosowanie jedynie do nauczycieli świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i mianowania, nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązujących unormowań prawnych, orzecznictwa oraz doktryny prawa.

Zdaniem organu nadzoru, ocenie pracy, o jakiej mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, podlega również nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Skoro art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela określa, że do nauczycieli zatrudnionych w podmiotach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkoły publicznej, jaką było "(...)" w C., ma zastosowanie m.in. art. 6a Karty Nauczyciela, to każdy nauczyciel świadczący tam pracę, podlega ocenie pracy, a więc także takiej ocenie podlegała A. K.

Oznacza to tym samym, że uchwała Komisji Konkursowej o odmowie dopuszczenia A. K. do postępowania konkursowego, z uwagi na niekompletność oferty (według Komisji oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu - § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia), została podjęta z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, z uwagi na fakt, że wymieniona przedstawiła kompletną dokumentację wskazaną w ogłoszeniu konkursowym, w tym poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy, spełniającą wymogi § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia oraz § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie wymagań. Oznacza to tym samym, że A. K. została bezzasadnie niedopuszczona do postępowania konkursowego.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności faktyczne i prawne Wojewoda (...) stwierdził, że zarządzenie Prezydenta Miasta (...) nr (...) istotnie narusza prawo i jako sprzeczne z prawem jest w całości nieważne.

Prezydent Miasta (...) w dniu 17 listopada 2020 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), dalej: "u.s.g", oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru, a także o obciążenie Wojewody (...) kosztami postępowania w sprawie.

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu nadzorczemu zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6a w związku z art. 91b ust. 2 pkt 1, art. 10 i art. 10a ustawy Karta Nauczyciela, polegające na przyjęciu, że do nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, na podstawie umowy cywilnoprawnej - zlecenia, mają zastosowanie przepisy art. 6a Karty Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Zdaniem skarżącego, brak jest podstaw prawnych do stosowania art. 6a Karty Nauczyciela wobec nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zatrudnionych na umowę zlecenie. Na dowód czego odwołał się do art. 10, art. 10a i art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela. I tak, wskazując na przepis art. 10 Karty Nauczyciela, zarówno w wersji aktualnej, jak i obowiązującej w dacie dokonanej oceny A. K. i w datach zawartych z nią umów zleceń, znajdujący się w Rozdziale 4 - "Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy", ustanawia zasadę nawiązania stosunku pracy z nauczycielem w szkole, na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Użyte przez ustawodawcę w powyższym rozdziale wyrazy "zatrudnienie", "zatrudniony" odnosi się do takich form nawiązania stosunku pracy jak umowa o pracę i mianowanie. Również przepisy Rozdziału 5 Karty Nauczyciela "Warunki pracy i wynagrodzenie", odnoszą się więc do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i mianowania. Wymiar zatrudnienia, o którym stanowi art. 42 Karty Nauczyciela, odnosi się do nauczyciela zatrudnionego. Odzwierciedleniem wymiaru zatrudnienia jest realizacja tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Stąd też, użyte w art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela sformułowanie "bez względu na wymiar zatrudnienia", odnosi się do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i mianowania, a nie na podstawie umowy zlecenia.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wniósł o jej oddalenie i odwołał się do przywołanego w skarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym obszernego orzecznictwa Sądu Najwyższego, uznającego pracowniczy charakter umów cywilnoprawnych. Z powołanego orzecznictwa Sądu Najwyższego wyraźnie wynika traktowanie pojęcia "zatrudnienie" w sposób szeroki, jako obejmującego nie tylko stosunek pracy, ale również formy cywilnoprawne. Tak ugruntowana i wieloletnia linia orzecznicza stanowi istotny argument w interpretacji pojęcia "zatrudnienie", ujętego w art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela. Jeżeli bowiem, w świetle przytoczonych w skarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym wyroków Sądu Najwyższego, w określonych typach szkół jest dopuszczalne zatrudnienie cywilnoprawne, to prawidłowa interpretacja pojęcia "zatrudnienia", zawartego w art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, musi uwzględniać nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale również formy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie, o której mowa w karcie oceny pracy A. K. nr (...) z dnia (...) czerwca 2015 r.

Przeciwna interpretacja godziłaby w zasadę równości wobec prawa, określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Zarówno nauczyciele zatrudnieni w ramach stosunku pracy, jak i w ramach stosunku cywilnoprawnego, w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, znajdują się w sytuacji podobnej, co powoduje, zgodnie z zasadą równości, obowiązek traktowania ich w sposób podobny, czego wyrazem będzie dokonywanie oceny pracy na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela obu ww. grup nauczycieli.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 137), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią art. 148 p.p.s.a., Sąd, uwzględniając skargę na akt nadzoru, uchyla ten akt, bądź oddala skargę w razie jej nieuwzględnienia (art. 151 p.p.s.a.).

Skarga Prezydenta Miasta (...) nie jest uzasadniona.

Rację ma Wojewoda (...), że zarządzenie Prezydenta Miasta (...) nr (...) z dnia (...) sierpnia 2020 r., powierzające stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) A. C., jest sprzeczne z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia oraz narusza ten przepis w sposób istotny.

W świetle przepisów art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm. - stan prawny obowiązujący w dacie wystawienia karty oceny pracy, tj. 11 czerwca 2015 r.), dalej "Karta Nauczyciela", ustawie tej podlegali w zakresie określonym ustawą m.in. nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela, praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców.

Zgodnie zaś z ust. 13 art. 6a powołanej wyżej ustawy, praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku, gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela, obowiązujące w dacie wydania karty oceny pracy, przyznawały nauczycielom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych identyczne uprawnienia i obowiązki w zakresie, w jakim zasadniczo powinny być one równe dla wszystkich nauczycieli, bowiem wynikały one ze szczególnego charakteru wykonywanej pracy lub ich określenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu oświaty.

I tak, przepis art. 91b ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela stanowił, że do nauczycieli zatrudnionych w

1) szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63;

2) szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art.

6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, art. 88 i art. 90.

Z powyższej regulacji wynika, że pomimo posiadania statusu nauczyciela, w stosunku do osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wyłączone zostało stosowanie niektórych jej przepisów, w szczególności przepisów rozdziału 4 ustawy Karta Nauczyciela, dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nie stosowały zatem zasad zatrudniania określonych w ustawie Karta Nauczyciela, kwestie dotyczące formy zatrudnienia nauczycieli tych szkół regulowały przepisy innych ustaw. Ustawodawca pozostawił pracodawcom niepublicznym swobodę w zakresie zatrudniania i wynagradzania własnych pracowników.

Przy czym podkreślenia wymaga, że umowy cywilnoprawne mogą być i są podstawą świadczenia pracy. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 września 1994 r. sygn. akt I PZP 37/94 (OSNP 1995/7/86) zajął stanowisko, że "dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na podstawie umowy cywilnoprawnej".

Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdził (m.in. w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 642/1998, w wyroku z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt II UKN 403/1998, w wyroku z dnia 25 kwietnia 1997 r., sygn. akt II UKN 67/1997), że jeżeli umowa wypełnia warunki umowy o pracę, to pomimo nazwania jej przez strony umową zlecenia (lub inną umową cywilnoprawną) jest ona podstawą zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, a więc skutkuje obowiązkami z zakresu prawa pracy. Jeśli więc osoba wykonuje pracę w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy (praca ma cechy wskazane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy), to w istocie nie ma znaczenia nazwa zawartej umowy.

Powyższe uwagi zachowują aktualność także w stanie prawnym obowiązującym w dacie przeprowadzania postępowania konkursowego, zakończonego zakwestionowanym zarządzeniem, w szczególności art. 6a w związku z art. 91b ust. 2 pkt 1, art. 10 i art. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

A. K. załączyła do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy nr (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., wystawioną przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "(...)" w C. Z treści ww. karty oceny pracy wynika, że A. K., jako nauczyciel dyplomowany, zajmowała w tej szkole stanowisko nauczyciela (...), a formą nawiązania stosunku pracy była umowa zlecenia. A. K. uzyskała ocenę wyróżniającą. Tym samym spełniony został wymóg uzyskania, co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy - § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597, z późn. zm.), oraz wymóg przedłożenia poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy - § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.).

Karta oceny pracy z dnia (...) czerwca 2015 r. została sporządzona przez dyrektora szkoły w trybie przewidzianym dla oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 13 Karty Nauczyciela) i w sposób jednoznaczny powołuje się na treść art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela, zawiera również informację dotyczącą pouczenia o możliwości wniesienia odwołania.

W tych warunkach organ prowadzący winien unieważnić konkurs, a nie wydać w dniu (...) sierpnia 2020 r. zarządzenie nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora, które jest także sprzeczne z przepisem art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), przewidującym powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Skoro w kontrolowanej sprawie bez podstawy faktycznej i prawnej doszło do niedopuszczenia kandydatki, która prawidłowo przedłożyła ofertę do udziału w konkursie, to organ nadzoru miał podstawę stwierdzić nieważność, jako sprzecznego z prawem, zarządzenia nr (...) Prezydenta Miasta (...), wydanego po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, o powierzeniu A. C. stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi im. (...) w C. na okres od dnia (...) września 2020 r. do dnia (...) sierpnia 2025 r.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w oparciu o zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 15 kwietnia 2021 r., wydane na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.