Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876749

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2012 r.
II SA/Wa 2403/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Kube, Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Okręgowej Izby Lekarskiej (...) na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.