Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856217

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2013 r.
II SA/Wa 2299/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2299/12 w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2299/12 oddalił skargę T. S. wniesioną na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Pismem z dnia 4 czerwca 2013 r. (data stempla pocztowego - 4 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2013 r., skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia ww. orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (§ 3 ww. art.).

Z treści art. 86 § 1 p.p.s.a. wynika, że, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie do treści art. 87 § 1 ww. ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2 ww. art.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4 ww. art.).

Zestawiając datę ogłoszenia wyroku - 18 kwietnia 2013 r. z datą wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - 4 czerwca 2013 r., należy stwierdzić, że termin do jego wniesienia upłynął z dniem 25 kwietnia 2013 r.

Pismem z dnia 4 czerwca 2013 r. (data stempla pocztowego - 4 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2013 r. (data stempla pocztowego - 19 lipca 2013 r.), T. S. zwróciła się do WSA w Warszawie z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Do przedmiotowego wniosku skarżąca dołączyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z pisma skarżącego z dnia 18 lipca 2013 r. o uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżąca dowiedziała się 28 maja 2013 r. - po konsultacji z radcą prawnym z Urzędu Gminy w K.

Tym samym, zestawiając ww. datę - 28 maja 2013 r., z datą wniesienia wniosku o przywrócenie terminu - 4 czerwca 2013 r., należy stwierdzić, że wniosek o przywrócenie terminu został wniesiony w terminie określonym w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanki przywracającej termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonaniu tej czynności. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, przy zastosowaniu obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżąca podniosła, iż przyczyną niezłożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie było błędne zrozumienie pouczenia - zawartego w zawiadomieniu o rozprawie - o terminie i sposobie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Z ww. pouczenia skarżąca zrozumiała jedynie to, że aby otrzymać odpis wyroku z uzasadnieniem wystarczy wnieść opłatę w wysokości 100 zł, którą skarżąca uiściła, dopiero po rozmowie z pracownikiem Sądu oraz radcą prawnym z urzędu gminy skarżąca zrozumiała, że nie dopełniła wszystkich formalności, umożliwiających jej uzyskanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

W ocenie Sądu, okoliczność, że uchybienie terminu nastąpiło z powodu błędnego zrozumienia treści pouczenia, co skutkować miało brakiem złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w terminie, nie stanowi o braku winy w uchybieniu terminowi do dokonania tej czynności.

Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy w zawiadomieniu o rozprawie z dnia 18 marca 2013 r., doręczonym stronie skarżącej w dniu 21 marca 2013 r., skarżąca została poinformowana, że rozprawa odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. oraz pouczona o terminie i sposobie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Treść pouczenia zawartego w zawiadomieniu o rozprawie z dnia 18 marca 2013 r. wskazywała, że

- w pkt 2: "W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.), przy czym oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.). Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie tego terminu, jak również złożenie wniosku przed ogłoszeniem wyroku, są czynnościami bezskutecznymi. Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi warunek zaskarżenia orzeczenia Sądu pierwszej instancji.";

- w pkt 3: "W razie uwzględnienia skargi Sąd sporządza i doręcza z urzędu wyrok z uzasadnieniem każdej ze stron".

Mylne zrozumienie treści pouczenia, w sytuacji gdy nie wynika to ze sposobu jego zredagowania, na skutek którego dana czynność nie została dokonana w terminie, nie stanowi o braku winy w uchybieniu terminu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.