Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999494

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.
II SA/Wa 22/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj (spr.).

Sędziowie WSA: Stanisław Marek Pietras, Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.