Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2016 r.
II SA/Wa 2145/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2008 r. nr (...) oraz decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w sprawie ze skargi K. M. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym postanowieniem z (...) października 2015 r., nr (...) Komendant Główny Policji utrzymał w mocy własne postanowienie z (...) sierpnia 2015 r., Nr (...) odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z (...) lutego 2008 r. nr (...) utrzymującej w mocy decyzję z (...) grudnia 2007 r. nr (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji we (...) stwierdzającą nieważność decyzji Komendanta Miejskiego Policji w (...) z (...) kwietnia 2000 r. nr (...) o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

W piśmie z 2 maja 2016 r., skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z (...) lutego 2008 r. nr (...) oraz decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we (...) z (...) grudnia 2007 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako "p.p.s.a.") sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z konstrukcji powyższego przepisu przede wszystkim wyłaniają się dwie podstawowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasady. Po pierwsze, postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji jest postępowaniem prowadzonym na wniosek skarżącego, a więc Sąd nie jest uprawniony do działania z urzędu, a jedynie w zakresie, na jaki wskazuje skarżący w treści tego wniosku. Nie jest dopuszczalna, zatem samodzielna konkretyzacja rzeczywistej woli autora wniosku przez Sąd. Po drugie, postępowanie to dotyczy, co do zasady, możliwości wstrzymania zaskarżonej do sądu decyzji, co nie wyklucza jednak możliwości wstrzymania również i innych aktów wydanych w granicach tej samej sprawy. Wskazuje na to wyraźnie ww. przepis, zgodnie z którym sąd może wstrzymać na wniosek skarżącego akty lub czynności, o których mowa w § 1 tego przepisu. Dopiero więc, gdy zaistnieją podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, sąd może, na podstawie art. 61 § 3 zdanie ostatnie p.p.s.a. wstrzymać wykonanie także decyzji wydanych w innych postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu w granicach tej samej sprawy, nie jest również możliwe wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji, jeżeli z uwagi na brak wniosku skarżącego, sąd nie może wpierw wstrzymać wykonania zaskarżonej decyzji organu II instancji (zob. postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 1835/10).

W przedmiotowej sprawie wniosek skarżącego nie może być uwzględniony z tego względu, że skarżący nie wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Wnioskiem o wstrzymanie wykonania skarżący objął wyłącznie decyzję Komendanta Głównego Policji z (...) lutego 2008 r. nr (...) oraz decyzję Komendanta Głównego Policji z (...) grudnia 2007 r. nr (...), a więc decyzję wydaną w innym postępowaniu w stosunku do postępowania, w którym zostało wydane zaskarżone do Sądu postanowienie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.