Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876747

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
II SA/Wa 2115/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sędziowie WSA: Adam Lipiński (spr.), Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie przymusowego wykwaterowania z lokalu mieszkalnego: - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.