Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226625

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
II SA/Wa 2099/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. F. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów sportowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. F. pismem z dnia 7 listopada 2016 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 r. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 złotych stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Wezwanie z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 grudnia 2016 r. Siedmiodniowy termin do wykonania zarządzenia upłynął w dniu 27 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone w dniu 19 grudnia 2016 r. Skarżący obowiązany był zatem uiścić wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do 27 grudnia 2016 r. Skarżący w tym terminie wpisu nie uiścił. Skarga nie została zatem opłacona i jako taka jest niedopuszczalna.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.