Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817228

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
II SA/Wa 20/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sędziowie WSA: Danuta Kania (spr.), Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi D. H. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) listopada 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.