Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 637564

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
II SA/Wa 1924/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Maciejuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. C. z dnia 27 grudnia 2009 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. C. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - oddalić wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a do takich należy sprawa ze skargi S. C., nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Koszty sądowe obejmują zarówno opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną) jak i zwrot wydatków (art. 211 w zw. z art. 212 § 1 powołanej ustawy). Na mocy powołanego przepisu skarżąca z mocy prawa zwolniona jest w niniejszej sprawie od ponoszenia kosztów sądowych w toku całego postępowania, a zatem zarówno przed sądem pierwszej instancji - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jak i sądem drugiej instancji - Naczelnym Sądem Administracyjnym. W związku z tym, wniosek z dnia 27 grudnia 2009 r., w którym skarżąca zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych, nie podlega ocenie w odniesieniu do przesłanek określonych w art. 246 § 1 powołanej ustawy.

Z tego względu, na podstawie art. 254 § 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.