Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2905320

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2011 r.
II SA/Wa 1891/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube, Sędziowie WSA Andrzej Kołodziej, Waldemar Śledzik (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi K.S. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku dla bezrobotnych - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.