Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851929

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r.
II SA/Wa 1866/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spraw.) Sędziowie WSA Anna Mierzejewska Janusz Walawski Protokolant starszy sekretarz sądowy Aneta Duszyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A.K. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.