Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2018 r.
II SA/Wa 185/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w W. z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu kosztów dojazdu postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.