Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2018 r.
II SA/Wa 1782/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić K. B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił wyłączenia stosowania wobec K. B. (dalej "skarżąca") przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 132). W pouczeniu znajdującym się w powyższej decyzji, organ wskazał skarżącej, iż przysługuje jej prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W myśl art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej p.p.s.a., jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

K. B. skorzystała z przysługującego jej na podstawie cytowanego wyżej przepisu uprawnienia i pismem z dnia (...) września 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jak stanowi z kolei art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

Zaskarżona decyzja została doręczona w dniu (...) lipca 2018 r., co wynika z załączonego do akt administracyjnych odpisu zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 66 akt administracyjnych). Zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem (...) sierpnia 2018 r. Skarga została wniesiona przez skarżącą w dniu (...) września 2018 r., o czym świadczy data stempla pocztowego znajdująca się na kopercie, w której ją nadesłano (k. 6 akt sądowych). Z tego względu, skarga jako wniesiona z uchybieniem 30-dniowego terminu jest niedopuszczalna. Skarżąca nie wniosła o przywrócenie uchybionego terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji. W przedmiocie zwrotu wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.