Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981721

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1744/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania (spr.).

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi D. W. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umowy najmu lokalu socjalnego - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.