Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911443

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2010 r.
II SA/Wa 1702/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy stwierdzenia postanowieniem z dnia 9 marca 2010 r. prawomocności postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 1702/09 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia uchylić postanowienie stwierdzające, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r. jest prawomocne od dnia 23 lutego 2010 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.