Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1697/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), tzn. powinna zawierać również podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy).

Z uwagi na brak podpisania skargi, nadanej w dniu 16 sierpnia 2007 r., Sąd przesłał J. P. skargę wzywając do jej podpisania i zwrotu do Sądu. Jednocześnie Sąd pouczył o konsekwencjach niewykonania powyższego wezwania.

Wezwanie Sądu z dnia 5 października 2007 r. zostało doręczone skarżącemu 11 października 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Skarżący nie wykonał jednak powyższego wezwania, co stanowi obligatoryjną podstawę odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.