Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 marca 2007 r.
II SA/Wa 169/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. F. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) listopada 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - L. F.- pismem datowanym na 18 grudnia 2006 r. wniósł skargę na decyzję Prezesa Rady Ministrów z (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego. Przedmiotowa skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w S. listem poleconym - 21 grudnia 2006 r. na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czyli z pominięciem organu administracyjnego, co wynika z koperty i znajdującego się na niej stempla pocztowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie z 29 grudnia 2006 r. skarga ta została wpisana do dziennika II KO/Wa 462/06 i następnie przesłana Prezesowi Rady Ministrów (listem poleconym nadanym 2 stycznia 2007 r.).

W odpowiedzi na skargę Prezes Rady Ministrów wniósł o jej odrzucenie, podnosząc, że skarga wniesiona została po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) dalej zwaną: "p.p.s.a." - skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanej sprawie, skoro skarżący nie złożył skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem właściwego organu administracji tj. Prezesa Rady Ministrów - w ocenie Sądu - za datę wniesienia skargi należy uznać 2 stycznia 2007 r., tj. dzień jej nadania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do Prezesa Rady Ministrów - organu którego decyzja jest przedmiotem skargi i za pośrednictwem, którego skarga powinna być złożona.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi, doręczona została skarżącemu 24 listopada 2006 r. Oznacza to, że termin do wniesienia skargi upływał 27 grudnia 2006 r. W świetle powyższego stwierdzić należy, że skarga wniesiona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. i jest niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.