Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981720

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1683/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Iwona Maciejuk Sędzia WSA - Anna Mierzejewska Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Protokolant - starszy sekretarz sądowy Sylwia Mikuła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.