II SA/Wa 1680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112049

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. II SA/Wa 1680/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) lutego 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.R. - skarżący w niniejszej sprawie, pismem z (...) stycznia 2020 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z (...) lutego 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania Z uwagi na brak formalny skargi w postaci niewskazania numeru PESEL skarżącego, zarządzeniem z 29 października 2020 r. wezwano skarżącego do usunięcia dostrzeżonego braku, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie numeru PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie do usunięcia ww. braku formalnego skargi, sformułowane w piśmie Sądu z 19 listopada 2020 r., uznane zostało za doręczone w trybie art. 73 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dniem 9 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do postanowień art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te zostały sprecyzowane w art. 46 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku: gdy jest pierwszym pismem w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Z powyższych przepisów wynika, że skarga jako pierwsze z pism składanych w toku postępowania sądowoadministracyjnego musi zawierać numer PESEL wnoszącej ją strony. Nieuzupełnienie w terminie braku formalnego skargi skutkuje zaś jej odrzuceniem. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie skarżący nie wywiązał się z obowiązku usunięcia ww. braku formalnego skargi w terminie.

Stosownie do treści art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z możliwością jego odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w ww. terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie, tj. z upływem czternastego dnia.

W niniejszej sprawie skarżący nie odebrał przesyłki zawierającej zobowiązanie do nadesłania numeru PESEL, mimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez Pocztę Polską, tj. w dniu 25 listopada 2020 r. oraz 3 grudnia 2020 r. Stwierdzić zatem należy, że skuteczne doręczenie pisma zobowiązującego do nadesłania numeru PESEL nastąpiło w dniu 9 grudnia 2020 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania tej czynności upłynął 16 grudnia 2020 r. Tymczasem do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie wypełnił tak zakreślonego zobowiązania Sądu.

Nie można w konsekwencji przyjąć, że złożona w niniejszej sprawie skarga została wniesiona z dochowaniem wskazanego ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi warunku formalnego i z tego względu winna być odrzucona.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.