Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1668/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lipca 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi M. K. z dnia 10 września 2007 r. jest decyzja Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lipca 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego. W uzasadnieniu skarżący wskazał m.in., że Minister Obrony Narodowej postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) stwierdził niedopuszczalność odwołania od decyzji nr (...) z dnia (...)lipca 2007 r., w sytuacji, gdy pismo skarżącego powinno być potraktowane jak skarga.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminowi do jej złożenia.

Z akt sprawy wynika, iż zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 13 lipca 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach postępowania administracyjnego). Skarga na to orzeczenie złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie drogą pocztową w dniu 15 września 2007 r. (data nadania w placówce pocztowej - (...) 1), za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do art. 53 § 1 powołanej ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja zawiera prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orzeczenie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 lipca 2007 r. Ostatnim dniem do wniesienia skargi był zatem dzień 13 sierpnia 2007 r. Skarżący mimo prawidłowego pouczenia skargę złożył dopiero w dniu 15 września 2007 r., a zatem po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Dodatkowo jedynie Sąd wskazuje, że nawet gdyby Minister Obrony Narodowej przesłał pismo skarżącego z dnia 26 lipca 2007 r., nazwane "odwołanie od decyzji nr (...)", do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie celem jego rozpatrzenia, Sąd nie miałby podstaw do przyjęcia, że pismo to stanowi skargę. M. K., jako adresata "odwołania", jednoznacznie wskazał bowiem Ministra Obrony Narodowej.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.