Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2008 r.
II SA/Wa 1668/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1668/07 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lipca 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1668/07 odrzucił skargę M. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) z dnia (...) lipca 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 7 grudnia 2007 r. W dniu 21 grudnia 2007 r. (data nadania przesyłki) skarżący zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2008 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienia adwokata. Pismem z dnia 5 lutego 2008 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała Sąd o osobie wyznaczonego adwokata.

W dniu 26 lutego 2008 r. wyznaczony pełnomocnik - adwokat N. O., na wezwanie Sądu z dnia 13 lutego 2008 r., przedłożyła pełnomocnictwo udzielone jej przez skarżącego. W dniu 27 lutego 2008 r. złożyła w Sądzie skargę kasacyjną od wymienionego wyżej orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

We wniosku adwokat N. O. oświadczyła, że skarżący przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie skargi kasacyjnej wystąpił o przyznanie prawa pomocy. Podała, że pełnomocnictwo udzielone przez skarżącego, doręczone zostało jej w dniu 20 lutego 2008 r., a zatem wniosek o przywrócenie terminu złożony został z zachowaniem 7-dniowego terminu. Wskazała również, że skarżący nie miał wpływu na termin, w którym rozpoznany został wniosek o przyznanie prawa pomocy, a uchybienie terminu do złożenia skargi kasacyjnej powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie natomiast do art. 175 § 1 powołanej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 wymienionej ustawy).

Skarżący w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata, w związku z ustawowym wymogiem sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej wynika, że adwokat N. O., po otrzymaniu w dniu 7 lutego 2008 r., informacji o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem skarżącego, podejmowała niezbędne w sprawie czynności, tj. zwróciła się do skarżącego o udzielenie pełnomocnictwa. W dniu 26 lutego 2008 r. przedłożyła w Sądzie pełnomocnictwo (doręczone jej w dniu 20 lutego 2008 r.) uprawniające do podejmowania w imieniu skarżącego czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W dniu 27 lutego 2008 r. wniosła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej za dopuszczalny. W ocenie Sądu uprawdopodobnione zostały także okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Jak wskazano już wyżej, wynikający z przepisów prawa przymus adwokacko-radcowski uniemożliwiał skarżącemu, którego sytuacja materialna nie pozwalała na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru, wniesienie skargi kasacyjnej w terminie. Skarżący występując z wnioskiem o ustanowienie adwokata w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej dołożył należytej staranności w prowadzeniu własnej sprawy, nie można zarzucić mu zatem niedbalstwa w niezachowaniu ustawowego terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Z tego względu Sąd stwierdził, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 177 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.