Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1662/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski (spr.).

Sędziowie WSA: Bronisław Szydło, Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2007 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) kwietnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P. postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W dniu 6 listopada 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy P. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P. Wniosek uzasadnił tym, iż Rada Miejska w P. złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) z art. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Pełnomocnik organu nie zgłosił sprzeciwu wobec wniosku.

W ocenie Sądu od odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na powyższy wniosek zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tutejszym sądem.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.