Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735936

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2018 r.
II SA/Wa 1661/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Z. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z (...) lipca 2018 r. postanawia: - odrzucić skargę -.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga G. Z. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z (...) lipca 2018 r. podpisana przez adwokata M. S. bez załączenia do niej pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego - w terminie 7dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 1 października 2018 r.

W dniu 8 października 2018 r. pełnomocnik skarżącego Adwokat M. S. przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo bez załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego w przedmiotowej sprawie załączając jedynie dowód uiszczenia opłaty sądowej od pełnomocnictwa.

W dniu 9 października 2018 r. pełnomocnik skarżącego Adwokat M. S. przesłał przesyłką poleconą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo z 8 października 2018 r. załączając oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa przez skarżącego z 16 sierpnia 2018 r. po upływie wyznaczonego mu przez Sąd 7-dniowego terminu na uzupełnienie skargi, który upłynął w dniu 8 października 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie natomiast z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w przypadku nie uzupełnienia skargi w wyznaczonym terminie, Sąd odrzuca skargę.

Pełnomocnik skarżącego adwokat M. S. przesłał udzielone mu pełnomocnictwo z 16 sierpnia 2018 r. w dniu 9 października 2018 r. po upływie 7-dniowego terminu wyznaczonego mu przez Sąd i nie uzupełnił skargi w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.