Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 marca 2007 r.
II SA/Wa 165/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. S. - przedstawicielki ustawowej małoletnich J. i P. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 stycznia 2007 r. M. S. - przedstawicielka ustawowa małoletnich J. i P. S. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 8 lutego 2007 r. wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych wyżej wskazanej skargi poprzez jej podpisanie i zwrot do Sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skarżącej doręczone w dniu 13 lutego 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Pomimo powyższego, do chwili obecnej skarżąca nie wykonała wezwania Sądu.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z kolei art. 57 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.