Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894647

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 r.
II SA/Wa 1646/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska (spr.) Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska Sędzia WSA Sławomir Antoniuk Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2011 r. sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.