Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2008 r.
II SA/Wa 1640/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. Ł. z dnia 30 stycznia 2008 r. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. II SA/Wa 1640/07 w sprawie ze skargi K. Ł. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) sierpnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu postanawia: uzupełnić wyrok w ten sposób, że po punkcie "2" sentencji wyroku dodaje punkt "3" w brzmieniu: "3) zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K. Ł. kwotę 130, 50 zł (sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.".

Uzasadnienie faktyczne

Wniosek skarżącego o uzupełnienie wyroku został złożony w ustawowym terminie (art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.).

Wniosek ten Sąd uznał za zasadny w części. Skarżący istotnie wniósł w skardze o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, skarga została ponadto uwzględniona. Z wniosku o uzupełnienie wyroku wynika, że koszt podróży skarżącego do Sądu w dniu rozprawy, koszt podróży powrotnej i koszt niezbędnej korespondencji wyniósł łącznie 130, 50 zł W tym zakresie wniosek jest zasadny.

Do niezbędnych kosztów postępowania nie można jednak zaliczyć kosztów porady prawnej (w tym zakresie swój wniosek skarżący pozostawił zresztą do uznania Sądu) oraz kosztów "konsumpcji". Odnośnie tej ostatniej kwestii Sąd zauważa, że skoro rozprawa odbyła się w dniu 7 stycznia 2008 r., to w żaden sposób nie można uzasadnić żądania zasądzenia kosztów "konsumpcji" za okres do powrotu do miejsca zamieszkania skarżącego, w sytuacji, gdy powrót ten nastąpił dopiero w dniu 9 stycznia 2008 r. Koszty związane z "konsumpcją" skarżący ponosiłby zresztą niezależnie od postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 200 oraz art. 157 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji niniejszego postanowienia.