Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2007 r.
II SA/Wa 1638/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w (...) Oddziale Straży Granicznej w R. z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do służby w Straży Granicznej postanawia:

1.

stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania sprawy,

2.

przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

K. Z. przedmiotem skargi z dnia 15 maja 2007 r. uczynił orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w (...) Oddziale Straży Granicznej w R. z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do służby w Straży Granicznej, to znaczy organu, który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy należało postanowić jak w postanowieniu.