Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2007 r.
II SA/Wa 1636/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. w przedmiocie emerytury wcześniejszej postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), tzn. powinna zawierać, m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności oraz oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy.

W dniu 29 sierpnia 2007 r. skarżąca wniosła pismo zatytułowane "skarga", w którym zarzuciła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - Centrali bezduszną działalność z uwagi na dwukrotną odmowę przyznania emerytury wcześniejszej.

W związku z brakiem właściwego oznaczenia organu administracji publicznej oraz zaskarżonego orzeczenia, Sąd wezwał skarżącą do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy a także określenie daty i numeru zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności pouczając o treści art. 58 § 1 pkt 3 i wyznaczając siedmiodniowy termin do uzupełniania braków skargi.

Wezwanie Sądu z dnia 24 września 2007 r. zostało doręczone 1 października 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Skarżąca, pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach niesprecyzowania skargi, nie wykonała powyższego wezwania, co stanowi obligatoryjną podstawę odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.