Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
II SA/Wa 1568/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa1568/07 w sprawie ze skargi D. P. - pełnomocnika ustawowego małoletnich N. i M. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie omowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat M. P. - ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu dla D. P. - przedstawicielki ustawowej małoletnich N. i M. P. - w dniu 31 marca 2008 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1568/07 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do treści przepisu art. 87 § 1, § 2 oraz § 4 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Ponadto równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej jako przyczynę uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazał wyznaczenie przez Okręgową Radę Adwokacką w W. pełnomocnikiem z urzędu D. P. w dniu 3 marca 2008 r.

Wyznaczony pełnomocnik w dniu 25 marca 2008 r. złożył do akt pełnomocnictwo udzielone przez D. P. adw. M. P. do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania skarżącej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podpisane przez skarżącą w dniu 19 marca 2008 r. W dniu 25 marca 2008 r. adw. M. P. zapoznała się z aktami sprawy II SA/Wa 1568/07, zaś w dniu 31 marca 2008 r. pełnomocnik skarżącej złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie termin, o jakim mowa w art. 87 § 1 powołanej na wstępie ustawy, rozpoczął bieg w dniu 26 marca 2008 r., tj. od dnia następnego po dniu, w którym adw. M. P. miała faktyczną możliwość zapoznania się z aktami sprawy po otrzymaniu pełnomocnictwa od skarżącej.

W związku z powyższym należy uznać, iż wniosek o przewrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony w siedmiodniowym terminie i jest uzasadniony, albowiem uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze ze zm.), należało orzec jak w sentencji.